Royal Exclusives

High Class Escort Bureau

Algemene Voorwaarden

Door gebruik te maken van de diensten van Royal Exclusives (high class escort services) en/of haar rechtsopvolgers en/of haar gelieerde (rechts)personen, aanvaardt de Cliënt de onderstaande voorwaarden.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Royal Exclusives (high class escort services).

Royal Exclusives (high class escort services): Royal Exclusives (high class escort services) opereert onder de naam Elite Secrecy B.V. en is ingeschreven onder het handelsregisternummer: 71616705 en/of haar rechtsopvolgers.

Cliënt: Rechtspersonen alsmede natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die met Royal Exclusives (high class escort services) een boekingsovereenkomst wensen te sluiten of hebben gesloten.

Escort: De door Royal Exclusives (high class escort services) ingeschakelde personen met een minimale leeftijd van 21 jaar, volledig uit vrije wil uitvoering geven aan een boeking van de Cliënt. Deze personen worden te allen tijde vertegenwoordigd door Royal Exclusives (high class escort services).

Boeking: De overeenkomst van opdracht, dienstverlening en alle andere overeenkomsten tussen de Cliënt en Royal Exclusives (high class escort services).

Boekingsbevestiging: Een bevestiging van Royal Exclusives (high class escort services) aan de Cliënt waarin de afspraken tussen de Cliënt en Royal Exclusives (high class escort services) ten aanzien van de boeking zijn neergelegd.

Internationale boeking: Iedere boeking die buiten Nederland zal worden uitgevoerd.

Opdracht: Ieder verzoek van een (toekomstige) Cliënt aan Royal Exclusives (high class escort services) gedaan via de applicatie, website, e-mail, telefoon, sms, WhatsApp of enig ander communicatiemiddel, waarin de Cliënt voornemens gebruikt te maken van de dienstverlening van Royal Exclusives (high class escort services).

Aanvullende Diensten: Diensten die worden geleverd door Royal Exclusives (high class escort services) welke niet refereren naar het gezelschap van de high class escort, zoals bijvoorbeeld (bijzonder) vervoer, reisbescheiden, reisdocumenten, speciale kleding, catering en of verblijf, etc.

Openingstijden: De openingstijden van Royal Exclusives (high class escort services) zijn dagelijks van 10:00 uur (tien uur in de ochtend Nederlandse tijd) tot 23:00 uur (elf uur s’avonds Nederlandse tijd), tenzij anders aangegeven op de website. De openingstijden van het kantoor zijn maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur.

Website: De website van Royal Exclusives (high class escort services), bekend onder www.royal-exclusives.nl, www.royal-exclusives.com.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Royal Exclusives (high class escort services) uitgebrachte c.q. gedane aanbiedingen alsmede op alle boekingen en daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door Royal Exclusives (high class escort services) uitdrukkelijk en schriftelijk zijn goedgekeurd.
 • Royal Exclusives (high class escort services) is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan te passen en eenzijdig te wijzigen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden waarvan de Cliënt zich mocht bedienen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Op het moment van de totstandkoming van ieder boeking wordt de Cliënt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de Cliënt en Royal Exclusives (high class escort services) schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 • De Cliënt die reeds een boeking heeft gesloten met Royal Exclusives (high class escort services) wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere en/of aanvullende boekingen van en/of diensten aan de betreffende Cliënt in te stemmen.

Artikel 2. Totstandkoming van de boeking

2.1 Alle door Royal Exclusives (high class escort services) gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.

2.2 Een boeking komt eerst tot stand op het moment dat Royal Exclusives (high class escort services) de Opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard. De boekingsbevestiging van Royal Exclusives (high class escort services) wordt geacht de Boeking juist en volledig weer te geven.

2.3 De Boeking komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling verricht.

2.4 Royal Exclusives (high class escort services), haar management en personeel heeft het recht te allen tijde een Opdracht te weigeren, zonder dat hier een verklaring voor verschuldigd is.

Artikel 3. Legaliteit, registratie en bereikbaarheid

3.1 Royal Exclusives (high class escort services) is een volledig legale, vergunde en geregistreerde escortservice.

 • Royal Exclusives (high class escort services): (Ventra Consultancy B.V.) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KvK nummer: 71616705.
 • Royal Exclusives (high class escort services) is in het bezit van een vergunning voor het exploiteren van een escortservice. Deze vergunning heeft nummer
 • Alle diensten van Royal Exclusives (high class escort services) zijn onderhevig aan 21% BTW. Het BTW nummer van Royal Exclusives (high class escort services) is 847.98.B.01.
 • Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen ‘Ventra Consultancy’ vermeld. Deze naam is de B.V. waar Royal Exclusives (high class escort services) onder valt.

3.2 Royal Exclusives (high class escort services) is gevestigd en geregistreerd in Soesterberg aan de Amersfoortsestraat 124D. Het is niet gewenst en/of mogelijk om Royal Exclusives (high class escort services) op dit adres te bezoeken.

3.3 Royal Exclusives (high class escort services) is schriftelijk bereikbaar op het volgende correspondentieadres: te allen tijde onder aanhef “Ventra Consultancy” op het volgende adres; De Windturbine 7, 3815KP, Amersfoort. De reactietermijn voor deze contactmethode is 14 dagen.

3.4 Royal Exclusives (high class escort services) is via e-mail bereikbaar op info@royal-exclusives.nl . Tijdens de openingstijden is de reactietermijn voor deze contactmethode 6 uur.

3.5 Royal Exclusives (high class escort services) is tijdens de Openingstijden telefonisch bereikbaar op 06-51610256

 • Voicemailberichten worden enkel beantwoord indien hier expliciet om gevraagd wordt en er een naam en telefoonnummer in het bericht wordt achtergelaten.
 • Gemiste oproepen tijdens Openingstijden worden enkel terug gebeld indien dit binnen 30 minuten na de gemiste oproep mogelijk is.
 • Contact via de SMS en WhatsApp op 06-51610256 is enkel mogelijk wanneer de afzender de naam vermeldt en dit een Cliënt betreft waar reeds een boekingsbevestiging naar verzonden is.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle diensten van Royal Exclusives (high class escort services) zijn onderhevig aan 21% BTW. Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven op de Website vermeld in Euro’s inclusief 21% BTW.

4.2 Reiskosten tot 25 km is er een vergoeding van €50,-, tot 50 km is er een vergoeding van €100,-. Reiskosten boven 50 km zijn in overleg met de Client.

4.3 In het profiel van iedere high class Escort staat een overzicht van de tarieven per maximale tijdsduur en per boekingstype. Hierop is het volgende van toepassing:

 • Voor boekingen met een tijdsduur van langer dan 3 uur zijn kortingstarieven beschikbaar. Deze gelden enkel indien deze tijdsduur vooraf of binnen het eerste uur van de Boeking besloten is.
 • De regio’s waarbinnen de high class Escort beschikbaar is voor de minimumboeking zijn te vinden onder Tarieven. In andere regio’s dan hier vermeld geldt een hogere minimumboeking.
 • Indien Cliënt de Boeking eerder moet beëindigen dan de Boekingsbevestiging overeengekomen tijdsduur, vindt geen restitutie plaats.
 • Indien de Cliënt de tijdsduur van de boeking wenst te verlengen, dan geldt hiervoor altijd het standaard tarief. Uitzondering hierop is wanneer de Cliënt de boeking met 6 uur of meer ineens wil verlengen. In dat geval wordt de verlenging beschouwd als een nieuwe Boeking, waarop het kortingstarief van toepassing is. De beschikbaarheid van verlenging van de boekingsduur is niet gegarandeerd.

4.4 Indien de Cliënt kiest voor het boekingstype dinnerdate dan moet de Boeking aan het volgende voldoen om in aanmerking te komen van het dinnerdate tarief:

 • De totale boekingsduur is 5 uur of langer.
 • De Boeking start met een uitgebreid diner. Er vindt geen erotiek plaats tussen Cliënt en Escort voor of tijdens het diner.
 • Onder uitgebreid diner wordt verstaan: Een maaltijd bestaande uit minimaal 3 gangen welke de helft of meer van de totale boekingsduur bestrijkt.
 • Minimaal 20 minuten van de boekingsduur wordt gespendeerd aan reizen van en naar het restaurant. Cliënt en Escort reizen samen naar het restaurant op een voor de Escort veilige en comfortabele manier.
 • De boeking vangt aan tussen 18:00 uur en 21:00 uur.

Indien de Cliënt zich tijdens de boeking niet houdt aan de bovenstaande voorwaarden maar het boekingstype en het bijbehorende tarief niet wenst te wijzigen naar het privé boeking tarief dan zal de Escort de Cliënt 3 keer waarschuwen. Daarna wordt de Boeking per direct beëindigd en heeft de Cliënt geen recht op restitutie.

4.5 Indien de Cliënt kiest voor het boekingstype alleen gezelschap dan moet de Boeking aan het volgende voldoen om in aanmerking te komen voor het alleen gezelschap tarief;

 • De totale boekingsduur is 3 uur of langer.
 • De boeking bevat geen enkele vorm van erotiek en/of fysiek contact tussen Cliënt en Escort.
 • De Escort blijft gedurende de gehele Boeking aangekleed.
 • In het geval van overnachting tijdens de alleen gezelschap Boeking, overnachten Cliënt en Escort in een aparte slaapkamer.

Indien de Cliënt zich tijdens de boeking niet houdt aan de bovenstaande voorwaarden maar het boekingstype en het bijbehorende tarief niet wenst te wijzigen naar het privé boeking tarief dan zal de Escort de Cliënt 3 keer waarschuwen. Daarna wordt de Boeking per direct beëindigd en heeft de Cliënt geen recht op restitutie.

4.6 Over alle aanvullende Diensten is 21% BTW verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen dienen kosten voor Aanvullende Diensten altijd volledig vooruitbetaald te worden en is er geen recht op restitutie.

4.7 Aan kortingen kunnen geen rechten ontleent worden. Kortingen zoals vermeld op de Website zijn enkel van toepassing indien vooraf overeengekomen met Royal Exclusives (high class escort services) en bevestigd in de Boekingsbevestiging.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle betalingen dienen voorafgaand aan de Boeking of uiterlijk direct (binnen 15 minuten marge)bij aanvang van de Boeking te zijn voldaan.

5.2 De Cliënt laat voorafgaand aan de Boeking weten welke betaalwijze de Cliënt wenst te gebruiken.

5.3 De beschikbaarheid van alle vermelde betaalmethoden is niet gegarandeerd en onderhevig aan beschikbaarheid. Royal Exclusives (high class escort services) kan zonder opgaaf van reden aan de Cliënt beperkingen opleggen betreft de beschikbare betaalmethoden en/of een aanbetaling voor de Boeking vereisen.

5.4 Uit discretie overwegingen wordt bij alle elektronische betaalwijzen een andere incognito bedrijfsnaam vermeld. Deze naam is een geregistreerde handelsnaam van Royal Exclusives (high class escort services).

5.5 Op verzoek kan de Cliënt een factuur ontvangen voor het totaalbedrag van de Boeking. Hierop is het volgende van toepassing:

 • De factuur wordt binnen 14 dagen na de Boeking via de e-mail geleverd aan de Cliënt in PDF formaat.
 • De inhoud van de factuur is discreet maar altijd waarheidsgetrouw en conform wet- en regelgeving.
 • De Cliënt is ervan op de hoogte dat de dienstverlening van Royal Exclusives (high class escort services) van persoonlijke aard is en daarom bijna nooit fiscaal aftrekbaar is voor de Cliënt.
 • Ieder verzoek tot misleiding, fraude, valsheid in geschrifte of verzoek tot medeplichtigheid en medewerking hieraan wordt opgevat als uitlokking waarvan aangifte gedaan zal worden.
 • Indien de Cliënt de factuur van Royal Exclusives (high class escort services) gebruikt voor het plegen van misleiding, fraude, valsheid in geschrifte of ander handelen in strijd met de wet dan zal Royal Exclusives (high class escort services) de Cliënt aansprakelijk stellen voor alle directe en indirecte schade.

5.6 Royal Exclusives (high class escort services) accepteert contante betalingen in Euro’s, Amerikaanse dollars of Britse ponden. Bij betaling in Euro’s worden biljetten van 500 euro niet geaccepteerd. Bij betaling in Amerikaanse dollars of Britse ponden wordt er uitgegaan van de wisselkoers die op de dag van betaling van toepassing is, vermeerderd met bijkomende bank- en wisselkosten en afgerond naar boven op vijfentwintigtallen. De Escort draagt geen wisselgeld bij zich.

5.7 Royal Exclusives (high class escort services) accepteert betalingen via Mastercard en Visa Debitcard en Creditcard tegen een toeslag van 10% van het totaal verschuldigde bedrag, onder de volgende voorwaarden:

 • De Cliënt kan zich tijdens de Boeking legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • De kaart is op naam van de Cliënt en voorzien van een handtekening.
 • De Cliënt is niet onder invloed van grote hoeveelheden alcohol en/of drugs.
 • De Cliënt zal indien gewenst meewerken aan het invullen van een aanvullend creditcard autorisatie formulier.
 • Eventuele bijkomende kosten aan het beschikbaar stellen van een mobiele pinautomaat tijdens de Boeking komen voor rekening van de Cliënt.
 • In het geval van een technische storing van de beschikbare mobiele pinautomaat, zal de Escort maximaal 30 minuten assistentie hiervoor inschakelen, welke niet gekort wordt op de boekingsduur. Indien de storing niet verholpen kan worden dan zal de Cliënt medewerking moeten verlenen aan een alternatieve betaalwijze, bijvoorbeeld middels maar niet gelimiteerd tot contant geld opnemen bij een pinautomaat in de buurt. Hieraan verbonden kosten en tijd komen niet voor rekening van de Cliënt.

5.8 Royal Exclusives (high class escort services) accepteert alleen betalingen via Nederlandse pinpassen en buitenlandse debitcards met Maestro logo, onder de volgende voorwaarden:

 • De pas is beveiligd met een pincode.
 • De kaart is op naam van de Cliënt en voorzien van een handtekening.
 • Eventuele kosten verbonden aan het beschikbaar stellen van een mobiele pinautomaat tijdens de Boeking komen voor rekening van de Cliënt.
 • In het geval van een technische storing van de beschikbare mobiele pinautomaat, zal de Escort maximaal 30 minuten assistentie hiervoor inschakelen, welke niet gekort wordt op de boekingsduur. Indien de storing niet verholpen kan worden dan zal de Cliënt medewerking verlenen aan een alternatieve betaalwijze, bijvoorbeeld middels maar niet gelimiteerd tot contant geld opnemen bij een pinautomaat in de buurt. Hieraan verbonden kosten en tijd komen niet voor rekening van de Cliënt.

5.9 Royal Exclusives (high class escort services) accepteert betalingen middels iDEAL indien de Cliënt een bankrekening bij een Nederlandse bank heeft. Hiervoor is internettoegang en een emailadres vereist.

5.10 Royal Exclusives (high class escort services) accepteert betalingen via bank. In het geval van een boeking binnen Nederland dient de betaling door Royal Exclusives (high class escort services) minimaal 24 uur voor de boeking te geschieden. In het geval van een internationale Boeking dient de betaling door Royal Exclusives (high class escort services) ontvangen te zijn voordat reisbescheiden van de Escort geboekt worden.

5.11 Er bestaat geen recht op restitutie van enig betaald bedrag. Na verrekening van eventuele kosten en verschuldigde bedragen zal het resterende bedrag verrekend worden met het bedrag dat de Cliënt is verschuldigd bij een eerstvolgende Boeking. Indien binnen 24 maanden geen nieuwe Boeking plaatsvindt met Cliënt, komt het resterende betaalde bedrag te vervallen.

5.12 Er zijn uitzonderingen waarbij wel recht is op restitutie, mits restitutie minimaal 24 uur voor aanvang van Boeking wordt aangevraagd, Boeking geen internationale Boeking betreft en bij Boeking geen Aanvullende Diensten geleverd worden. Deze uitzonderingen zijn als volgt:

 • Aangetoond kan worden dat de Cliënt jonger is dan 21 jaar.
 • Aangetoond kan worden dat de Cliënt niet handelingsbekwaam en/of bevoegd is.
 • Cliënt binnen 24 uur na Boekingsbevestiging aan spijt te hebben van de aankoop en hiervan te willen afzien.
 • Cliënt is overleden en/of kan middels een doktersverklaring aantonen lichamelijk en/of geestelijk niet in staat te zijn om binnen 24 maanden een Boeking te laten plaatsvinden.

5.13 Bij overschrijding van de in artikel 5 genoemde termijnen is Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is. Cliënt is vanaf dat moment een vertragingsrente van 3% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Royal Exclusives (high class escort services) haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de Cliënt tevens alle incassokosten verschuldigd.

5.14 Indien Royal Exclusives (high class escort services) in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld wordt, komen alle kosten die Royal Exclusives (high class escort services) in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Cliënt.

5.15 In alle gevallen heeft Royal Exclusives (high class escort services) naast (onder andere) de in dit artikel genoemde rechten (eveneens) het recht nakoming en/of (schade)vergoeding te vorderen.

Artikel 6. Boeking vereisten

6.1 Voor een Boeking geldt een minimum duur van 2 uur of langer, conform de informatie in het profiel van de Escort en overige informatie op de Website. De minimum boeking voor de meeste Europese bestemmingen is tussen de 12 en de 16 uur en tussen de 24 en 48 uur voor wereldwijde bestemmingen.

6.2 Een Opdracht kan dagelijks geplaatst worden tijdens de Openingstijden. Cliënt zal Royal Exclusives (high class escort services) ook telefonisch verwittigen van Opdrachten welke starten binnen 6 uur.

6.3 Een Boeking kan niet starten tussen 01:00 en 09:00 uur in de ochtend/nacht (Amsterdamse tijdzone). Boekingen welke starten buiten de Openingstijden vereisen een minimum boekingsduur van 3 uur of langer.

6.4 Boekingen vinden enkel plaats in een hygiënische woonruimte of hotel/accommodatie met een niveau van minimaal vier hotelsterren. Boekingen zijn nooit mogelijk in onverzorgde locaties, onveilige wijken, auto’s, rendez-vous hotels, seksclubs, studentenkamers of seksbioscopen.

6.5 Tijdens boekingen zijn geen andere personen aanwezig dan de Cliënt, tenzij anders overeengekomen of in het geval van een openbare gelegenheid.

6.6 Indien Cliënt een bepaling zoals genoemd in Artikel 6 niet nakomt dan wordt de Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd welke hieraan besteed wordt komt voor rekening van de Cliënt. Indien de Cliënt niet in staat is of welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 7. Cliënt vereisten

7.1 Cliënt zal enkel zelf alle communicatie voeren omtrent Opdracht en/of Boeking. Het is niet toegestaan een Opdracht tot Boeking te plaatsen voor derden.

7.2 Cliënt dient minimaal 21 jaar te zijn. Bij twijfel over de leeftijd van de Cliënt tijdens de boeking zal de Cliënt een geldig legitimatiebewijs moeten kunnen tonen aan de Escort.

7.3 Cliënt mag niet in het bezit zijn van en/of onder invloed zijn van grote hoeveelheden alcohol en/of (soft) drugs en mag Escort niet eisen of aanmoedigen alcoholische dranken en/of (soft) drugs te nuttigen.

7.4 Cliënt zal zorg dragen dat de Escort bij aanvang van, einde gedurende een Boeking bereikbaar is voor Royal Exclusives (high class escort services) en calamiteiten in privé sfeer en continu toegang heeft tot internet.

7.5 Cliënt zal de Escort met respect behandelen en nimmer dwingen of overhalen tot handelingen in strijd met de wil, wens of comfort van de Escort, dan wel in strijd zijn met de wet.

7.6 Cliënt zal minimaal de eerste 30 minuten van de Boeking niet om seksuele handelingen vragen of eisen en zich inspannen de Escort te leren kennen op mentaal vlak.

7.7 Cliënt zal geen onveilige seks vragen, eisen of aanmoedigen, waaronder onbeschermde orale, vaginale en/of anale seks met de Escort.

7.8 Cliënt verplicht zich tijdens een Boeking tot hoge mate van persoonlijke hygiëne waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de schaamstreek en het gebit.

7.9 Cliënt zal de privacy van de Escort respecteren en zich hierbij onder andere maar niet beperkt tot het volgende houden aan:

 • Cliënt dient alle informatie verstrekt door de Escort tijdens de Boeking als vertrouwelijk te beschouwen en hier als dusdanig mee om te gaan.
 • Cliënt mag geen op geen enkele wijze (geheime/verborgen) foto-,audio,-of video opnames maken van de Escort.
 • Cliënt zal de Escort nimmer vragen naar haar echte naam of enige andere poging doen deze te verkrijgen.
 • Cliënt zal nimmer rechtstreeks contact opnemen met de Escort, contactgegevens uitwisselen of contactgegevens van Cliënt kenbaar maken aan Escort.
 • Cliënt zal nimmer inzage toe-eigenen tot de eigendommen (en inhoud hiervan) van Escort zoals zijn/haar (hand) tas, (hand)bagage en mobiele telefoon of de inhoud hiervan op welke wijze dan ook inzien, kopiëren of eigen maken.
 • Cliënt zal Escort enkel meenemen naar sociale gelegenheden na expliciete toestemming van en uitvoerig overleg met Royal Exclusives (high class escort services) en Escort.
 • Cliënt zal Escort privacy gunnen tijdens toilet-en badkamergebruik en telefoongesprekken van persoonlijke aard en/of met Royal Exclusives (high class escort services) en zich tijdens deze niet in de nabije omgeving van Escort bevinden.
 • Cliënt zal in (openbare) recensies nimmer gegevens vrijgeven welke in enige mate de privacy van Escort in het geding kunnen brengen, of welke zeer grafisch van aard zijn. Cliënt zal Royal Exclusives (high class escort services) altijd op de hoogte stellen van een (openbare) recensie en de inhoud hiervan. Cliënt zal de inhoud van recensie direct aanpassen indien deze naar mening van Royal Exclusives (high class escort services) inbreuk maakt op de privacy van de Escort en/of te grafisch van aard is.

7.10 Cliënt zal Escort tijdens Boeking iedere 5 uur voorzien van een maaltijd, met een minimum van 3 maaltijden per 24 uur op kosten van Cliënt.

7.11 Cliënt zal de Escort minimaal 5 uur ononderbroken slaap bieden bij een Boeking met een totale boekingsduur van 9 tot 24 uur die plaatsvindt tijdens de gebruikelijke slaaptijden.

7.12 Cliënt zal de Escort minimaal 2 uur privé tijd en maximaal 6 uur ononderbroken slaap per 24 uur en bieden bij een Boeking met een totale boekingsduur van 24 uur of langer.

7.13 Cliënt zal zich te allen tijde onthouden van (enige poging tot) misleiding, intimidatie, en/of enig ander handelen of nalaten dat de veiligheid van Royal Exclusives (high class escort services) en/of Escort in gevaar brengt.

7.14 Indien de Cliënt een bepaling zoals genoemd in Artikel 7 niet nakomt dan wordt de Cliënt eenmalig in de gelegenheid gesteld de bepaling alsnog na te komen binnen redelijke termijn. De tijd die hieraan besteed wordt komt voor rekening van de Cliënt. Indien Cliënt niet in staat is of niet welwillend is om de bepaling op te volgen dan is dit reden voor onmiddellijke beëindiging van de Boeking, zonder recht op restitutie.

Artikel 8. Internationale Boeking vereisten

8.1 Internationale boekingen kunnen niet plaatsvinden in landen waar een negatief reisadvies voor geldt, met een overheersende religie of een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Royal Exclusives (high class escort services) mag een Opdracht voor een internationale Boeking altijd weigeren, zonder opgaaf van reden.

8.2 In de meeste Europese steden geldt een minimumboeking van 12 á 16 uur. In andere steden wereldwijd geldt een minimum van 24 á 48 uur.

8.3 De minimum kennisgeving voor een Opdracht voor een internationale Boeking is 24 uur voor een bestaande Cliënt en 5 dagen voor een nieuwe Cliënt.

8.4 Alle bijkomende kosten tijdens en ten behoeve van bereiken van de locatie van de internationale Boeking, waaronder kosten voor de vlucht, taxi, trein, maaltijden, internettoegang, visum, hotel en bijkomende extra’s zijn voor rekening van de Cliënt. Over alle bijkomende kosten wordt 21% BTW berekend.

8.5 Een Internationale Boeking vereist een aanbetaling via bank van minimaal 50% van het boekingstarief en 100% van de bijkomende (reis) kosten en Aanvullende Diensten. De resterende betaling tijdens de Boeking mag nimmer hoger zijn dan 5.000 Euro.

8.6 Voor Internationale Boekingen gelden reismethodes:

 • Wanner de reistijd onderdeel is van de boekingsduur mag de Cliënt de reismethode kiezen, mits veilig en comfortabel voor Escort.
 • Wanneer de reistijd geen onderdeel is van de Boekingsduur dan reist de Escort via trein en/of privé chauffeur/taxi, in eerste klasse en met maximale comfort wanneer de locatie van de internationale Boeking hierdoor binnen 5 uur bereikbaar is. In alle gevallen reist Escort via vliegtuig en/of privé chauffeur/taxi. Vluchten tot 6 uur vinden plaats in economy class. Directe vluchten van 6 tot 9 uur vinden plaats in economy plus indien beschikbaar. Directe vluchten langer dan 9 uur vinden plaats in businessclass. Indirecte vluchten langer dan 6 uur vinden plaats in businessclass.

8.7 De procedure van het boeken van reisbescheiden voor een internationale Boeking is als volgt, tenzij ander overeengekomen.

 • Royal Exclusives (high class escort services) voorziet Cliënt van een schatting van de kosten voor de Boeking en alle bijkomende kosten, de vereiste minimum aanbetaling via bank en een voorstel voor de te boeken reisbescheiden. Indien Royal Exclusives (high class escort services) redelijkerwijs problemen voorziet bij het verkrijgen van de benodigde documenten voor Escort dan zal Royal Exclusives (high class escort services) dit aan de Cliënt voorleggen ter overweging.
 • Na ontvangst van de betaling van Cliënt, stuurt Royal Exclusives (high class escort services) aan Cliënt een overzicht van te boeken reisbescheiden en prijsupdate indien van toepassing.
 • Royal Exclusives (high class escort services) zal reisbescheiden boeken na akkoord van Cliënt. Tenzij anders verzocht, wordt de goedkoopste optie geboekt, ongeacht de hieraan verbonden voorwaarden.
 • Eventuele benodigde documenten, waaronder Visum en visumvrijstellingen worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het boeken van de reisbescheiden aangevraagd.
 • Royal Exclusives (high class escort services) stuurt een bevestiging naar de Cliënt wanneer alle reisbescheiden zijn geboekt en alle benodigde documenten verkregen zijn.

8.8 Indien de totale reistijd 12 uur of langer is dan verblijft Escort de eerste nacht na aankomst in een privé slaapkamer. Deze tijd is onderdeel van de boekingsduur.

8.9 Indien Escort tijdens de reis naar de locatie van de Internationale Boeking vertraging oploopt, en deze vertraging niet door schuld of toedoen van Escort wordt veroorzaakt, zal deze vertraging onderdeel zijn van de boekingsduur.

8.10 Alle kosten verbonden aan het wijzigen en/of annuleren van de reisbescheiden of andere Aanvullende Diensten komen voor rekening van de Cliënt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Royal Exclusives (high class escort services) en/of Escort.

8.11 Indien een Internationale Boeking vroegtijdig afgebroken wordt op basis van Artikel 6.6 of Artikel 7.12, dan komen alle kosten hiervoor, zoals kosten voor het vroegtijdig terugreizen en/of alternatief verblijf, voor rekening van Cliënt.

Artikel 9. Login voor leden

9.1 Indien het afgelopen jaar een Boeking heeft plaatsgevonden, kan Cliënt een ledenlogin code aanvragen op de website. Deze aanvraag kan door Royal Exclusives (high class escort services) altijd zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

9.2 Een leden login account wordt geweigerd en/of direct beëindigd indien;

 • Cliënt tijdens Boeking vraagt naar contactgegevens van Escort en/of de eigen contactgegevens aan Escort aanbiedt.
 • Cliënt tijdens Boeking vraagt naar onveilige (orale) seks.
 • Escort de Boeking met Cliënt als onprettig heeft ervaren.
 • Cliënt zijn inloggegevens of inhoud van het membergedeelte verstrekt aan derden en/of inhoud van het membergedeelte reproduceert, kopieert of op andere wijze vermenigvuldigt.
 • Cliënt zich op andere wijze niet heeft gehouden aan de Cliënt of Boeking vereisten zoals bepaald in Artikel 6 en 7.

9.3 Cliënt kan te allen tijde verzoeken zijn ledenlogin account te beëindigen, waarbij alle inlogmogelijkheden komen te vervallen.

Artikel 10. Annulering/wijziging door Royal Exclusives (high class escort services)

10.1 In geval van een wijziging of annulering van de Boeking door Royal Exclusives (high class escort services) zal deze de Cliënt binnen de kortst mogelijke termijn informeren.

10.2 Het is Royal Exclusives (high class escort services) te allen tijde toegestaan een Boeking te annuleren en/of wijzigen indien:

 • Naar het oordeel van Royal Exclusives (high class escort services) de privacy, integriteit en/of veiligheid van Escort niet kan worden gegarandeerd tijdens de Boeking of tijdens de reis naar de locatie van de Boeking.
 • Escort aangeeft lichamelijk of geestelijk niet in staat te zijn de Boeking uit te voeren of de uitvoering van de Boeking tegen de wil, wens of comfort van de Escort indruist. Escort is niet verplicht te verblijven in de aanwezigheid van een Cliënt waarbij de Escort zich oncomfortabel voelt op welke wijze dan ook. Escort is tevens niets verplicht handelingen te verrichten waarbij de Escort zich niet prettig voelt.
 • De locatie van de Boeking niet beschikbaar is.
 • Cliënt niet (binnen de daartoe geldende termijn(en)) aan de overeengekomen voorwaarden van de Boeking voldoet, of indien gegronde reden bestaan die aanleiding geven dat Cliënt niet aan de overeengekomen voorwaarden zal voldoen.
 • Zich omstandigheden voordoen waardoor redelijkerwijs niet van Royal Exclusives (high class escort services) verwacht kan worden dat zij aan haar verplichtingen van de Boeking voldoet.

10.3 Indien de Boeking enkel onder gewijzigde omstandigheden kan plaatsvinden, is het de Cliënt toegestaan de Boeking kosteloos te annuleren. Kosten voor Aanvullende Diensten komen voor rekening van de Cliënt. Royal Exclusives (high class escort services) en Escort zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of onkosten van de Cliënt in het geval van een dergelijke annulering. Hieronder vallen ook kosten voortvloeiend uit het wijzigen en/of annuleren van reisbescheiden van de Escort.

Artikel 11. Annulering/wijziging door Cliënt

11.1 In geval van wijziging of annulering van de Boeking door de Cliënt dan zal deze Royal Exclusives (high class escort services) hierover binnen de kortst mogelijke termijn informeren via de telefoon en niet per e-mail. Wijzigingen of annuleringen minder dan 6 uur voor de Boeking dienen ook telefonisch doorgegeven te worden.

11.2 De kennisgevingen genoemd in dit artikel hebben betrekking op het aantal uren tijdens de Openingstijden, indien het gaat om een kennisgeving van 6 uur of minder.

11.3 Een annulering/wijziging is pas geldig nadat de ontvangst hiervan door Royal Exclusives (high class escort services) telefonisch is bevestigd.

11.4 Indien een Cliënt een Boeking annuleert waarvoor Royal Exclusives (high class escort services) Aanvullende Diensten levert, dan worden alle hieraan verbonden kosten altijd doorberekend aan de Cliënt, te vermeerderen met 21% BTW. Dit bedrag wordt opgeteld bij eventuele overige annuleringskosten, zoals hier beneden bepaald.

11.5 Indien de Cliënt de Boeking in Nederland wenst te annuleren dan geldt:

 • Minimaal 24 uur voor aanvang van de Boeking kan deze kosteloos geannuleerd worden.
 • Minimaal 4 tot 24 uur voor aanvang van de Boeking kan deze de eerste en tweede keer in een jaar kosteloos geannuleerd worden. Hierna wordt de Cliënt 250 Euro aan kosten in rekening gebracht.
 • Minder dan 4 uur voor aanvang van de Boeking wordt de Cliënt het tarief van de minimumboeking van de Escort in rekening gebracht.

11.6 Indien de Cliënt een Internationale Boeking wenst te annuleren dan geldt:

 • Minimaal 48 uur voor vertrek van de Escort naar de locatie van de Boeking kan deze kosteloos geannuleerd worden.
 • Minimaal 24 uur tot 48 uur voor vertrek van de Escort naar de locatie van de Boeking wordt de Cliënt een kwart van het boekingstarief in rekening gebracht.
 • Minimaal 1 uur tot 24 uur voor vertrek van de Escort naar de locatie van de Boeking wordt de Cliënt de helft van het boeking tarief in rekening gebracht.
 • Minder dan 1 uur voor vertrek van de Escort naar de locatie van de Boeking wordt de Cliënt het volledige boeking tarief in rekening gebracht.

11.7 Indien de aankomst van de Cliënt is vertraagd, zal de wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur zijn, mits het bericht van de vertraging Royal Exclusives (high class escort services) bereikt voor Escort vertrekt naar de locatie van de Boeking. Indien Escort reeds vertrokken is naar de locatie van de Boeking maar de originele aanvangstijd nog niet overschreden is dan zijn de eerste 15 minuten wachttijd geen onderdeel van de boekingsduur. Indien de originele aanvangstijd reeds overschreden is, dan is alle wachttijd onderdeel van de boekingsduur.

11.8 Indien de aankomst van de Escort vertraagd is met 30 minuten of minder heeft de Cliënt geen recht de Boeking te annuleren. Indien de aankomst van de Escort is vertraagd met 30 minuten of meer dan kan de Cliënt de Boeking kosteloos annuleren mits:

 • De locatie van de Boeking in Nederland is.
 • De Boekingsbevestiging heeft niet minder dan 4 uur eerder plaatsgevonden.
 • De Cliënt is niet ingestemd met een nieuwe aanvangstijd voor de Boeking.

11.9 Bij vertraging van de aankomst van de Escort blijft de minimum boekingsduur ongewijzigd. Cliënt heeft geen recht op een lagere minimum boekingsduur als gevolg van de vertraging.

11.10 Cliënt kan binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking kosteloos annuleren, indien:

 • Naar mening van de Cliënt de Escort in werkelijkheid niet is zoals gepresenteerd op de Website, zowel qua uiterlijk als persoonlijkheid.
 • Er geen sprake is van een plotselinge niet-beschikbaarheid en/of agenda wijziging aan de zijde van de Cliënt om de Boeking voort te zetten.
 • De locatie van de Boeking binnen Nederland is.
 • De Escort niet aangeraakt, ontkleed of een poging daartoe gedaan is.
 • Cliënt voldoet aan alle Cliënt vereisten zoals gesteld in Artikel 7.
 • Boeking voldoet aan alle boekingseisen zoals gesteld in Artikel 6.

Indien geen annulering binnen 10 minuten na aanvang van de Boeking is aangegeven door Cliënt aan Royal Exclusives (high class escort services) en/of Escort, dan is de Boeking in onze ogen validair en definitief.

Artikel 12. Fakers

12.1 Een Cliënt die Royal Exclusives (high class escort services) van onjuiste informatie omtrent zijn personalia, contactgegevens en/of locatie van de Boeking voorziet is een faker.

12.2 Een Cliënt die herhaaldelijk handelt in strijd met Artikel 6 en Artikel 7 is een faker.

12.3 Een Cliënt die herhaaldelijk en veelvuldig Opdrachten plaatst, zonder dat deze resulteren in een Boeking is een faker.

12.4 Een Cliënt die een betaling aan Royal Exclusives (high class escort services) is verschuldigd door bijvoorbeeld het annulering van de Boeking, of het ontbreken van een annulering nadat een Cliënt wel een Opdrachtbevestiging is gestuurd, maar deze niet tijdig voldoet is een faker.

12.5 Een Cliënt die na een waarschuwing door Escort en/of Royal Exclusives (high class escort services) nogmaals vraagt naar de persoonlijke contactgegevens van de Escort en/of eigen persoonlijke contactgegevens aanbiedt aan Escort is een faker.

12.6 Een Cliënt die (enige poging) tot misleiding, fraude, intimidatie, en/of enig ander onrechtmatig handelen jegens Royal Exclusives (high class escort services) en/of Escort is een faker.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid en elektronische beveiliging

13.1 Alle informatie van de Cliënt waar Royal Exclusives (high class escort services) uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, behandelt zij vertrouwelijk en zal enkel worden gebruikt in het kader van de uitoefening van de dienstverlening door Royal Exclusives (high class escort services), alsmede het optimaliseren van de dienstverlening in verband met toekomstige Boekingen. Onder de uitoefening van de dienstverlening valt onder meer een identiteitscontrole en andere maatregelen ten behoeve van de veiligheid van Royal Exclusives (high class escort services) en/of Escorts en voorkoming inbreuk op de wil van Escorts.

13.2 Informatie van de Cliënt waar Royal Exclusives (high class escort services) uit hoofde van haar dienstverlening over beschikt, zal niet worden verstrekt aan derden of verkregen van derden, tenzij een wettelijke regeling in één of meerdere Artikelen Royal Exclusives (high class escort services) hiertoe verplicht, dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering en/of het mogelijk maken van de Boeking, of de Cliënt een faker betreft zoals omschreven in Artikel 12.

13.3 Indien de Cliënt een faker betreft zoals omschreven in Artikel 12, behoudt Royal Exclusives (high class escort services) het recht om de betreffende informatie te delen met derden, zoals branchegenoten, incasso-en juridische dienstverleners, politie en justitie.

13.4 De bewaartermijn van alle informatie van de Cliënt is 7 jaar, waarna deze vernietigd worden, tenzij de Cliënt een faker betreft zoals omschreven in Artikel 12.

13.5 Cliënt heeft het recht tot inzage van en rectificatie of verwijderen van de informatie of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en recht op gegevensoverdraagbaarheid, tenzij dit inbreuk maakt op een wettelijke contractuele regeling of verplichting of de Cliënt een faker betreft zoals omschreven in Artikel 12.

13.6 Cliënt heeft het recht de verleende toestemming in te trekken en een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

13.7 Personen met enige inzage in (beperkte) persoonsgegevens van Cliënt, zoals Escorts zijn gebonden door een (wederzijdse) geheimhoudingsovereenkomst met Royal Exclusives (high class escort services).

13.8 Royal Exclusives (high class escort services) zet zich in, binnen enige redelijkheid maar op meerdere manieren en met de expertise van externe partijen, de persoonsgegevens van de Cliënt te beschermen. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Royal Exclusives (high class escort services) kan Royal Exclusives (high class escort services) op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het bekend worden van deze gegevens.

13.9 Deze Website maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding voor het verzenden van formulieren.

13.10 Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, laptop, tablet of telefoon worden geplaatst. Deze cookie kan opgehaald worden aan een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat deze u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat uw browser de aanmaak ervan verhindert.

13.11 Deze website kan links bevatten naar andere websites. Royal Exclusives (high class escort services) is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van, inhoud of materiaal op, of verkregen door, een van deze websites. Iedere link naar een andere website, en referentie naar derde partij informatie, producten of diensten gelinkt aan deze website, is niet, en mag niet worden opgevat als een uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van Royal Exclusives (high class escort services). Eventuele opmerkingen of vragen met betrekking tot deze andere websites dienen te worden gericht aan de exploitant of exploitanten van deze websites.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Overmacht

14.1 Royal Exclusives (high class escort services) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de Website of van de op of via de Website ter beschikking gestelde informatie.

14.2 Tenzij in het geval van opzet of ernstige nalatigheid, zijn Escorts en Royal Exclusives (high class escort services) niet aansprakelijk voor de uitvoering van de Boekingen, enige schade als gevolg van Boekingen of verband houden met Boekingen, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.

14.3 Gebreken van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van de Cliënt, informatie op de website of afwijking ten opzichte van de op de Website verstrekte informatie, geven generlei recht op (schade) vergoeding en/of verrekening. Royal Exclusives (high class escort services) geeft geen enkele garantie richting de Cliënt wat betreft de ervaring van Cliënt tijdens de Boeking, dit mede gelet op de zeer persoonlijke aard van de dienstverlening.

14.4 Indien Royal Exclusives (high class escort services) niet of niet volledig de verplichtingen kan nakomen als gevolg van een niet aan Royal Exclusives (high class escort services) toe te rekenen oorzaak of gebeurtenis, dan wel door enige andere omstandigheid van buiten de risicosfeer van Royal Exclusives (high class escort services), worden verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Royal Exclusives (high class escort services) weer in staat is de verplichtingen uit hoofde van Opdracht of Boeking te voldoen. Indien Royal Exclusives (high class escort services) haar verplichtingen jegens de Cliënt niet binnen redelijke termijn kan nakomen, dan hebben zowel de Cliënt als Royal Exclusives (high class escort services) het recht de Boeking te annuleren, zonder dat Royal Exclusives (high class escort services) gehouden is enige schade van de Cliënt als gevolg van die annulering te vergoeden. Indien Royal Exclusives (high class escort services) al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Royal Exclusives (high class escort services) gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de Boeking afzonderlijk in rekening te brengen bij de Cliënt en is de Cliënt verplicht tot betaling van dit bedrag.

Artikel 15. Copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming

15.1 De naam Royal Exclusives (high class escort services), de logo’s, foto’s, andere afbeeldingen, teksten, videobeelden, audiofragmenten, illustraties, geschreven materiaal en alle andere Royal Exclusives (high class escort services) gerelateerde afgebeelde merken op deze website, geregistreerd of niet geregistreerd zijn handelsmerken van Royal Exclusives (high class escort services).

15.2 Tenzij anders aangegeven is al het materiaal op deze Website, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, illustraties, afbeeldingen, tekst, videobeelden, audiofragmenten, geschreven materiaal en ander materiaal, beschermd door copyright, auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom, of gebruikt met toestemming van de eigenaar van Royal Exclusives (high class escort services).

15.3 Deze website is in zijn geheel beschermd door copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendomsbescherming. Alle rechten zijn voorbehouden.

16.Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Opdrachten, boekingen en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden, Opdrachten en Boekingen mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en de geldigheid daarvan, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.

06-516 102 56